Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Úvod

Ako používať manuál

Toto je manuál vizuálnej identity pre značku Alto, ktorého cieľom je zaručiť, že vizuálna komunikácia je jednotná naprieč všetkými online aj offline kanálmi. Slúži ako príručka pre zamestnancov aj externých dodávateľov a je dôležité, aby ho dôsledne dodržiavali všetci, ktorí sa podieľajú na príprave vizuálnych materiálov. Manuál nie je vyčerpávajúcou odpoveďou na všetky otázky a situácie. Obsahuje však pravidlá práce so základnými vizuálnymi elementmi značky.

Podobne ako značku, aj samotný manuál je potrebné pravidelne aktualizovať a prispôsobovať novým potrebám, aby tak dlhodobo spĺňal svoju funkciu pomôcky pre tvorbu nových či úpravu existujúcich vizuálnych formátov. 

Manuál vypracovalo Milk Studio.

Základné elementy značky

Základné elementy značky sú to, čo značku definuje, reprezentuje a robí nielen spoznateľnou, ale aj nezameniteľnou. Pri ich používaní sa riadime týmito pravidlami:

  • Používame ich vždy, keď je to možné.
  • Používame ich výhradne v takej podobe, aká je predpísaná nižšie.
  • Používame ich vždy spolu. Na každý formát umiestňujeme aspoň tri elementy.
  • Používame ich tam, kde je to vhodné, spolu s doplnkovými grafickými elementmi.

Logo
Logo je základným identifikačným prvkom značky. Používame ho všade, kde je to možné, a to v predpísanej podobe.

Základná farebnosť
Základná farebnosť slúži k rýchlemu rozpoznaniu značky a dopĺňa logo.

Písmo
Písmo je spolu s logom a farebnosťou dôležité pre identifikáciu značky. Používame ho všade, kde je to možné, v jednotnej podobe.

Modulárny layout
Umožňuje dynamicky pracovať s imidžovou a textovou plochou na formáte.

Doplnkové elementy značky

Doplnkové elementy rozširujú paletu základných elementov značky a pomáhajú tak utvárať značku Alto ešte viac rozpoznateľnou.

Fotografia – hlavný grafický element 
Fotografia je prvok, ktorý drží vizuálnu komunikáciu konzistentnú naprieč formátmi rôznych veľkostí.

Gradient
Gradient pomáha vizuálne zatraktívniť komunikáciu značky. Používame ho však výhradne len ako výplň v nadpisoch.